20342 PEABODY ST, ORLANDO, FL 32833 (MLS # O5519138)